OBCHODNÍ A ČLENSKÉ PODMÍNKY

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami a členské podmínky, kdy na straně jedné je společnost Freedom Vibe s.r.o. se sídlem Varšavská 1006/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 07511736, zapsaná u Městského soudu v Praze v obchodním rejstříku oddíl C/302204 (dále jen „poskytovatel“)  a člen, jak je definovaný níže, na straně druhé.

  Reference činěné v druhé osobě se vztahují na člena, respektive uchazeče o členství.

 2. Předmětem členské smlouvy, jíž se obchodní podmínky týkají, je členství v  platformě
  GO FREEDOM. Členskou smlouvu strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.gofreedom.cz a členská smlouva opravňuje členy, jejichž vztah vznikl podle článku "2. Členství“ Obchodních a členských podmínek, ke vstupu do online platformy GO FREEDOM.
 3. Obsah předmětu členství je produktem duševního vlastnictví poskytovatele, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu poskytovatele. Člen je povinnen zaplatit smluvní pokutu 50 000 Kč za neoprávněné zpřístupnění duševního vlastnictví, získaného skrze platformu GO FREEDOM, a dále za další újmu v důsledku takového zpřístupnění vzniklou, a další náhradu újmy, která poskytovateli přísluší ze zákona Uzavřením členské smlouvy. Člen přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu členství a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou člena a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu členství může člen najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru poskytovatele k této tématice.
 4. Aktivity poskytovatele, zejména komunikace se zákazníky, rozesílání dat, informací, přístupových hesel, ale i jiné, provádí na území České republiky poskytovatel, který v těchto aktivitách zastupuje poskytovatele. Poskytovatel zajištuje i zákaznickou péči, kterou lze kontaktovat na emailu: motivacikuspechu@gmail.com

2. ČLENSTVÍ

 1. Vznik členství v GO FREEDOM
  Uchazeč o členství prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se vzniku členství a doby jeho trvaní, a to na adrese www.gofreedom.cz nebo písemné formě prostřednictvím dokumentu členské podmínky. Uchazeč o členství se přihlašuje ke vstupu do GO FREEDOM pomocí elektronického formuláře na adrese a zároveň tímto podává členskou přihlášku. Uchazeč je povinen členskou přihlášku před jejím podepsáním či odesláním zkontrolovat a případně opravit chybně uvedené údaje. Podepsaná členská přihláška či odeslaná elektronická přihláška za člena je právně závazná. Svým souhlasem stvrzuje, že údaje uvedené v přihlášce jsou pravdivé a skutečné. Uchazeči a GO FREEDOM vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. uchazeč se zavazuje uhradit členský příspěvek dle vybraného typu členství a GO FREEDOM se po uhrazení zavazuje potvrdit členství a poskytnout vstup do členské sekce dle typu členství.
 2. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách poskytovatele, tvoří nedílnou součást členské smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním členské přihlášky. Člen odesláním členské přihlášky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách  https://www.gofreedom.cz, a že s nimi souhlasí.

3. ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK, POTVRZENÍ PLATBY – ÚČTENKA

 1. Doba trvání členství
  Členství v GO FREEDOM vzniká na dobu neurčitou ode dne odeslání elektronické členské přihlášky nebo podpisu členské přihlášky, cokoli nastane později. Ve shrnutí přihlášky na webové stránce https://www.gofreedom.cz/ najdete informace o členství GO FREEDOM, které je zpoplatněno částkou dle příslušného programu do kterého jsou účastníci přihlášeni. Členské příspěvky jsou hrazeny měsíčně nebo jednorázově vždy jednou za rok po dobu trvání členství, které je u programů inividuální.
 2. Potvrzení platby
  Potvrzení o platbách provedených při vzniku a po dobu trvání členství vám budou vystaveny automaticky na email. Potvrzení o platbě slouží také jako doklad o platbě členského příspěvku.
 3. Možnosti plateb
  Platba je prováděna prostřednictvím přímého inkasa z kreditní karty nebo převodem z běžného účtu ve prospěch bankovního účtu vedeného v měně CZK:. 4720757878/2010
 4. Opožděná platba
  V případě neuhrazení plateb může být přístup k členskému účtu zablokován a členství pozastaveno. GO FREEDOM tím vzniká právo na vymáhání plateb a nemusí ho uplatnit. V případě uhrazení platby později je opět členská sekce zpřístupněna, po obdržení této platby na účet uvedený v článku 3.3. V případě, že k uhrazení členského příspěvku nedojde, ani do 10 dnů po vyzvání k uhrazení v době prodlení, je Poskytovatel oprávněn členství ukončit a přístup na platformu GO FREEDOM nebo související odkazy zablokovat.
 5. Dodací podmínky
  Člen, který řádně uhradí veškeré závazky vůči poskytovateli, obdrží produkt –  přístup do členské části online platformy na stránkách https://gofreedom.cz a vstupy na živé akce v rámci členství.
 6. Nedoručení přístupových údajů
  V případě, že nedojde k doručení přístupových kódů do bonusové části na stránkách https://gofreedom.cz členovi, člen je povinen o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele na adrese motivacikuspechu@gmail.com. Stejnou povinnost má člen i v případě, že nedojde k aktivaci členství či on-line programu. Kontakty, které může člen v těchto případech využít, jsou uvedeny v bodě 1.4 výše.
 7. Obsah členství
  Člen GO FREEDOM je oprávněn ke vstupu do elektronické členské sekce na stránkách https://gofreedom.cz. V rámci členského příspěvku je oprávněn sledovat audia a další materiály zde uvedené. Dále má možnost navštěvovat akce, eventy pořádané GO FREEDOM, či kupovat produkty za členské ceny. Členské ceny jsou zveřejněny u každé akce, eventu, či produktu samostatně. Není-li uvedena členská cena, platí cena obecná.

4. ODSTOUPENÍ OD ČLENSKÉ SMLOUVY

 1. Kupující má právo odstoupit od členské smlouvy. Vstupem do členské sekce nevzniká žádný závazek. Své členství kupující může kdykoliv zrušit zprávou na info@gofreedom.cz. 
 2. Při objednání členství má kupující právo odstoupit ze zákona od  členské smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dnů od  obdržení přístupových údajů do členské sekce. Odstoupení může nakupující provést elektronickou formou na adresu zákaznické podpory v českém jazyce e-mail: motivacikuspechu@gmail.com s prohlášením, že od členské smlouvy odstupuje a s přiložením potvrzení o platbě. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od členské smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od členské smlouvy bude kupujícímu znemožněn přístup do členské sekce.
   

5. ODPOVĚDNOST

 1. Zabezpečení
  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího, ani za následky vzniklé v důsledku neoprávněného užití, třetí osobou, před kterou člen dostatečně nezabezpečil své uživatelské údaje.
 2. Odpovědnost za obsah webu
  Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

  Člen odpovídá za příspěvky, které na webove stránky https://www.gofreedom.cz/ budou vloženy pod jeho uživatelským jménem.  Poskytovatel je oprávněn vyžadovat náhradu škody, a kompenzaci újmy za poškození dobrého jména poskytovatele ze strany člena na webových stránkách https://www.gofreedom.cz/, pokud však člen neprokáže, že k tomuto poškození došlo bez jeho zavinění a přičinění.

 3. Obsah členské sekce je vázán autorským právem, člen se zavazuje obsah a získané informace neposkytnout třetím stranám, pod hrozbou sankce uvedené výše.
 4. Poskytovatel může ukončit členství a zablokovat přístup na platformu GO FREEDOM za jakékoli porušení obchodních podmínek a členské smlouvy.

6. REKLAMACE A PRÁVA VYPLÝVAJÍCÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Vzhledem k povaze věci (on-line programu) nemůže člen uplatnit práva z vadného plnění. Člen má však právo a dle bodu 3.5 obchodních podmínek současně povinnost v případě, že nedojde k doručení přístupových kódů členovi, o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele a požadovat nápravu.
 2. Vyloučení odpovědnosti. On-line program poskytovaný poskytovatelem členovi je poskytován „tak jak je“. Poskytovatel nedává členovi žádná práva z odpovědnosti za vady obsahu on-line programu poskytovatele a obsahu třetích stran, které jsou součástí on-line programu. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu on-line programu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu on-line platformy. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost poskytovatele neuplatní. Uzavřením členské smlouvy člen dále bere na vědomí, že jakékoliv použití informací z on-line programu je pouze na jeho vůli a za úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí poskytovatel nenese žádnou odpovědnost. V on-line programu lze najít informace o produktech nebo službách třetích osob, které jsou pouze nezávaznými doporučeními nebo vyjádřením názoru k dané tematice.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prohlášení poskytovatele
  Poskytovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat člena, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které člen zadává v členské přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci člena. Jsou použity k realizaci celého členství, včetně nezbytných evidenčních operací, vystavení dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s členem.
 2. Osobní data i údaje o nákupech člena jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. S osobními daty je nakládáno v souladu s platnou legislativou.
 3. Člen na základě svého rozhodnutí může Poskytovateli udělit souhlas s tím, aby mu poskytovatel prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv emailové komunikace poskytovatele.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 15. 11. 2019. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách OBCHODNÍ PODMÍNKY a je označena datem účinnosti. Veškeré nové objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
 2. Účetní a daňové mezinárodní vztahy si každý kupující řeší samostatně, Poskytovatel nenese odpovědnost.